واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کاشانی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن
سال 1397

بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ 97/1/18

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال شصت و دومين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 97/1/18 راس ساعت 8/30 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل دفتر رياست مركز آيت اله كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-  پروپوزال پايان نامه خانم فاطمه كريمي دانشجوي پزشكي با عنوان " بررسي بروز نفروپاتي ناشي از تزريق كنتراست هاي جديد و عوامل مرتبط با آنها در بيماران بستري در بيمارستان هاي هاجر و كاشاني " و راهنمايي آقاي دكتر طاهري و آقاي دكتر مومني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.داوران طرح جناب آقاي دكتر ميرفندرسكي و  خانم دكتر محمودنيا مي باشند و آقاي دكتر ميرفندرسكي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

 موارد اورژانس در معيارهاي خروج ذكر گردد.

 2- پروپوزال پايان نامه خانم ناهيد خسروي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر پوزيشن لترال بر ميزان O2 خون شرياني و درصد اشباع در بيماران دچار CVA ايسكمي كه دچار ونتيلاتور اسيسمنت پنوموني شده‌اند " و راهنمايي جناب آقاي دكتر يداللهي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.داوران طرح آقاي دكتر اخلاقي و آقاي دكتر روحي مي باشند و آقاي دكتر اخلاقي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

 

الف) معيارهاي ورود و خروج مشخص گردد.

ب) روش كار به صورت دقيق توضيح داده شود و در خصوص كاهش تغييرات اكسيژن خون شرياني از مقدار مجاز چه اقدامي انجام مي شود ؟

ج) عنوان پروپوزال اصلاح گردد.

د) بررسي متون مرتبط با موضوع انتخاب گردد.

 

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر دهقان ، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر طاهري و خانم دكتر جيواد

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ 97/2/15

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

 

با نام و ياد خداوند متعال شصت و سومين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 97/2/15 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل دفتر رياست مركز آيت اله كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-  پروپوزال پايان نامه خانم محبوبه كياني هرچگاني رزيدنت بيهوشي با عنوان " بررسي اثرات ويتامين ث بر آسيب بافتي ناشي از تورنيكه در اعمال جراحي اندام تحتاني " و راهنمايي آقاي دكتر اخلاقي و آقاي دكتر حيدريان با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد.داوران طرح جناب آقاي دكتر يداللهي و  آقاي دكتر قطره مي باشند و آقاي دكتر يداللهي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

 

2- پروپوزال پايان نامه خانم نيلوفر صفايي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي مقايسه­اي تاثير بابونه و دانازول بر ماستالژي در زنان يائسه " و راهنمايي جناب آقاي دكتر رحيمي و خانم دكتر كاوه با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد كه پر.پوزال دانشجو به همراه استاد مشاور مجدا در جلسه آينده مطرح گردد.داوران طرح آقاي دكتر موذني و خانم دكتر محمدي مي باشند.

 

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر مرادي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر احمدي، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر طاهري، آقاي دكتر اماني و خانم دكتر جيواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ97/3/12

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال شصت و چهارمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ97/3/12 راس ساعت 8/30 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل دفتر رياست مركز آيت اله كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-  پروپوزال پايان نامه آقاي دكتر مهدي عليپور دستيار بيهوشي با عنوان " بررسي تاثير تزريق آلبومين20% در فضاي اپيدورال نخاع كمري بلافاصله پس از بي حسي اسپاينال در ميزان شيوع سردرد پس از اسپاينال " و راهنمايي آقاي دكتر عابدين زاده و آقاي دكتر اخلاقي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد.داوران طرح جناب آقاي دكتر پوريا مفرد و آقاي دكتر مدينه مي باشند و آقاي دكتر مدينه به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

 

2- پروپوزال پايان نامه خانم نيلوفر صفايي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان "  بررسي مقايسه­اي تاثير بابونه و دانازول بر ماستالژي در زنان يائسه" و راهنمايي جناب آقاي دكتر رحيمي و خانم دكتر كاوه  با حضور آقاي دكتر رحيمي و دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد.داوران طرح آقاي دكتر موذني و خانم دكتر محمدي مي باشند و آقاي دكتر موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

الف) نمونه ها به دو گروه تقسيم شوند يك گروه بابونه دريافت كنند و گروه ديگر پلاسبو و هم چنين براي هر دو گروه درمان روتين انجام شود.

 

3-پروپوزال پايان نامه خانم ناهيد خسروي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر پوزيشن لترال بر ميزان O2 خون شرياني و درصد اشباع در بيماران دچار CVA ايسكمي كه دچار پنوموني ناشي از ونتيلاتور شده‌اند " و راهنمايي جناب آقاي دكتر يداللهي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر اخلاقي و آقاي دكتر روحي مي باشند و جناب آقاي دكتر اخلاقي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

 

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر دهقان، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني، آقاي دكتر مرادي و آقاي دكتر رحيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ97/4/30

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال شصت و پنجمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 97/4/30راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-  پروپوزال پايان نامه خانم الناز تيموري دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر مصرف ويتامين D به صورت هفتگي در علايم خانم­هاي مبتلا به Carpal tunel syndrome (CTS) " و راهنمايي سر كار خانم دكتر آزاده با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر گرديد كه در جلسه شوراي پژوهشي آينده با حضور استاد راهنما براي پروپوزال تصميم گيري شود و هم چنين روش كار در سيستم پژوهشيار كامل گردد.

 

2- پروپوزال پايان نامه خانم مژگان دهستاني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي سطح سرمي ويتامين D در خانم­هاي مبتلا به سندرم تونل كارپال و مراجعه كننده به مراكز درماني شهركرد در سال 1397 "و راهنمايي سر كار خانم دكتر آزاده با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر دهقان و آقاي دكتر دوروشي مي باشند و آقاي دكتر دهقان به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

الف) جدول متغيرهاي اصلاح شود.

ب) روش اجرا در پژوهشيار كامل گردد.

3-پروپوزال پايان نامه آقاي علي درخشان دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثرسلژيلين بر نحوه عملكرد حركتي و  شناختي و وسعت ضايعه در بيماران مبتلا به سكته مغزي " و راهنمايي سركار خانم دكتر جيواد و جناب آقاي دكتر اميني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر بياتي و آقاي دكتر صفاري مي باشند و جناب آقاي دكتر بياتي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

الف) معيارهاي ورود و خروج مشخص شود.

ب) تداخلات دارويي سلژيلين نوشته شود.

ج) مشاور آماري به طرح اضافه گردد.

د) نوع بيماران ايسكمي و هموراژيك مشخص گردد.

ه)در صورت حذف MRI موضوع پروپوزال اصلاح گردد.

4-پروپوزال پايان نامه خانم زهرا واسعي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر عصاره آبي ترب  سياه بر pH  ادرار در بيماران سنگ ساز " و راهنمايي آقاي دكتر شيراني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد.داوران طرح جناب آقاي دكتر رجايي و آقاي دكتر مومني مي باشند و آقاي دكتر رجايي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

 

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني و خانم دكتر جيواد

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ97/5/27

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

با نام و ياد خداوند متعال شصت و ششمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 97/5/27 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-  پروپوزال پايان نامه خانم الناز تيموري دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي اثر مصرف ويتامين D به صورت هفتگي در علايم خانم­هاي مبتلا به Carpal tunel syndrome (CTS) " و راهنمايي سر كار خانم دكتر آزاده با حضور استاد راهنما مجددا در جلسه شوراي پژوهشي مركز مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر درخشان و آقاي دكتر دوروشي مي باشند و آقاي دكتر درخشان به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

الف) گروه شاهد بيماراني كه كمبود ويتامين D ندارند به مطالعه اضافه شود.

ب) در هر دو گروه پرسش نامه، EMG و NCV قبل و بعد از درمان انجام شود.

2- پروپوزال پايان نامه آقاي وحيد كرماني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي مقتضي بودن خدمات MRI ارائه شده در بيمارستان هاجر شهركرد در بيماران بستري در شش ماه اول سال 1397 "و راهنمايي جناب آقاي دكتر طاهري و سر كار خانم دكتر رئيسي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و مقرر شد كه پروپوزال پايان نامه در جلسه شوراي پژوهشي آينده با حضور استاد راهنما مجددا بررسي گردد.

3-پروپوزال پايان نامه خانم فاطمه فيروزي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " تاثير عمل جراحي برداشتن كيسه صفرا بر كبد چرب، قطر مجاري صفراوي خارج كبدي و سطح آنزيم­هاي كبدي" و راهنمايي جناب آقاي دكتر طاهري و جناب آقاي دكتر رجايي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر موذني و جناب آقاي دكتر اسماعيل زاده مي باشند و جناب آقاي دكتر موذني به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

الف) قبل و بعد از عمل سونوگرافي ها توسط يك راديولوژيست مشخص انجام شود.

ب) تكنيك جراحي كوله سيستكتومي لاپاراسكوپي باشد.

ج) عمل هاي كوله سيستكتومي توسط يك نفر جراح مشخص انجام شود.

4-پروپوزال پايان نامه آقاي محمد مهدي عامري دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي ارتباط بين شاخص توده بدني، مصرف سيگار و ميكروليتيازيس بيضه با ناباروري در مردان و تأثير آن­ها بر پارامترهاي آناليز اسپرم  "و راهنمايي آقاي دكتر رجايي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد و مقرر شد موضوع پروپوزال به " بررسي ارتباط بين شاخص توده بدني، مصرف سيگار و ميكروليتيازيس بيضه با اختلال باروري در مردان و تأثير آن­ها بر پارامترهاي آناليز اسپرم  " تغيير يابد. داوران طرح جناب آقاي دكتر عالي و جناب آقاي دكتر محمد علي بيگي مي باشند و آقاي دكتر محمد علي بيگي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

5- پروپوزال پايان نامه خانم سارا شواخي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي دقت تشخيصي سونوگرافي در تشخيص ضايعات داخل شكمي بيماران دچار تروماي غير نافذ شكم مراجعه­كننده به بيمارستان آيت­ا... كاشاني شهركرد در سال 1397" و راهنمايي جناب آقاي دكتر دياني با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر خيري و سركار خانم دكتر قسامي مي باشند و سركار خانم دكتر قسامي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

الف) مطالعه در مقطع يك ساله و با حداقل نمونه 150 نفري انجام شود. 

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني، آقاي دكتر مرادي و خانم دكتر جيواد

 

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ97/7/7

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

 

با نام و ياد خداوند متعال شصت و هفتمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 97/7/7 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-  پروپوزال پايان نامه آقاي وحيد كرماني دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " بررسي مقتضي بودن خدمات MRI ارائه شده در بيمارستان هاجر شهركرد در بيماران بستري در شش ماه اول سال 1397 " و راهنمايي جناب آقاي دكتر طاهري و سر كار خانم دكتر رئيسي با حضور اساتيد راهنما مجددا در جلسه شوراي پژوهشي مركز مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح آقاي دكتر احمدي و  خانم دكتر قسامي مي باشند و خانم دكتر قسامي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

موضوع پروپوزال به " بررسي خدمات MRI ارائه شده در بيمارستان هاجر شهركرد در بيماران بستري در شش ماه اول سال 1397 " تغيير يابد.

 

2- پروپوزال پايان نامه خانم دكتر نگين السادات تقوي دستيار بيهوشي با عنوان " بررسي اثرات مرحله‌اي افزايش فشار داخل شكم بر فشارخون بيمار تحت لاپاراسكوپي كله سيستكتومي مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني "و راهنمايي جناب آقاي دكتر عابدين زاده و با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر پوريا مفرد و جناب آقاي دكتر رحيمي مي باشند و جناب آقاي دكتر پوريا مفرد به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

 

3-پروپوزال پايان نامه خانم دكتر ساره خانجاني دستيار بيهوشي با عنوان " تاثير تركيب عصاره هيدروالكلي زنجبيل و نعناع بر ميزان عفونت‌هاي ناشي از كاتترهاي ادراري محيطي و مركزي و فاكتورهاي التهابي در بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان كاشاني شهركرد در سال 1397" و راهنمايي جناب آقاي دكتر يداللهي با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به انجام اصلاحات ذيل به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر اخلاقي و جناب آقاي دكتر رحماني مي باشند و جناب آقاي دكتر اخلاقي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

الف) در روش اجرا بيماراني وارد مطالعه شوند كه يك طيف خاصي از آنتي بيوتيك معمول در ICU دريافت مي كنند.

ب) مطالعه در خانم ها و آقايان انجام شود و تفكيك جنسيت نوشته شود.

 

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر موذني، آقاي دكتر اماني و آقاي دكتر طاهري

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

صورتجلسه مورخ 97/7/21

شوراي پژوهشي بيمارستان آيت الله كاشاني

 

با نام و ياد خداوند متعال شصت و هشتمين جلسه شوراي پژوهشي مركز آموزشي درماني آيت الله كاشاني مورخ 97/7/21 راس ساعت 8 صبح با حضور اعضاي محترم شورا در محل سالن جلسات معاونت آموزشي پژوهشي مركز كاشاني تشكيل گرديد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:

 

1-  طرح تحقيقاتي خانم سميه محمدي عضو محترم هيئت علمي دانشكده پرستاري بروجن با عنوان " بررسي تاثير انحراف فكر به روش شنيداري و ديداري بر درد، اضطراب و شاخص هاي هموديناميك(فشار خون،نبض و اشباع اكسيژن خون شرياني) بيماران تحت درمان سنگ شكني برون اندامي در بيمارستان كاشاني شهركرد در سال 97 " با حضور استاد مشاور در جلسه شوراي پژوهشي مركز مطرح گرديد و منوط به اصلاح در زمينه ي نوع مطالعه، جمعيت مورد مطالعه، معيارهاي ورود و خروج و اصلاح جدول متغير ها به تصويب رسيد. داوران طرح خانم شهبازي و خانم دكتر معزي مي باشند و خانم دكتر معزي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

 

2- پروپوزال پايان نامه آقاي دكتر رامين بقايي وجي دستيار جراحي با عنوان " مقايسه ميزان شدت درد، ميزان مسكن دريافتي و مدت زمان بستري در بيمارستان آيت الله كاشاني  پس از عمل توراكوتومي در دو روش بستن جداره قفسه سينه به صورت داخل دنده اي و دور دنده اي "و راهنمايي جناب آقاي دكتر موذني  و با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و منوط به اصلاح روش اجرا ( حذف تكنسيوم 99 )، نقش دانشجو، حجم نمونه، روش نمونه گيري و نحوه ي تقسيم تصادفي  به تصويب رسيد.  داوران طرح جناب آقاي دكتر اخلاقي و جناب آقاي دكتر افضلي مي باشند و جناب آقاي دكتر افضلي به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

 

3-پروپوزال پايان نامه خانم فيروزه نبي دانشجوي پزشكي مقطع عمومي با عنوان " مقايسه تأثير داروي تولترودين و زنجبيل بر روي علائم مثانه بيش‌فعال در زنان مراجعه‌كننده به كلينيك‌هاي حضرت رسول و امام علي (ع) شهركرد " و راهنمايي جناب آقاي دكتر رحيمي و خانم دكتر كاوه با حضور دانشجو در جلسه شوراي پژوهشي مطرح گرديد و  به تصويب رسيد. داوران طرح جناب آقاي دكتر شيراني و سركار خانم دكتر جعفر زاده مي باشند و خانم دكتر جعفر زاده به عنوان ناظر طرح انتخاب شدند.

 

حاضرين در جلسه: آقاي دكتر اخلاقي، آقاي دكتر رجايي، آقاي دكتر مرادي، آقاي دكتر طاهري و خانم دكتر جيواد

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/08/12
تعداد بازدید: 68
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس : شهركرد ،خيابان پرستار ، بيمارستان آيت الله كاشاني
كدپستي : 8816758915      تلفن :32264851-038
دور نگار :  -038
kashanipajoohesh@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1397/11/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal